Att effektivt driva HR-frågor i ledningsgrupper

Vi står inför en verklighet där organisationers förmåga att snabbt kunna anpassa sig blir en viktig nyckel till framgång. Att HR-funktionen effektivt kan bidra till det strategiska arbetet kommer att vara av största vikt.

Strategic HR Excellence Program – Låt HR-frågorna ta plats i ledningsgruppen riktar sig till dig som i din HR-roll vill utöka din verktygslåda inom strategi, ekonomiska samband, affärslogik och förståelse för hur HR kan arbeta mer framåtlutat för att vara en nyckel till sin organisations konkurrenskraft.

Du får en slagkraftig kombination av teori, aktuell forskning, best practice och handfasta praktiska råd. Programmet utvecklar din kompetens i att kunna driva, paketera och utifrån ledningsgruppens och styrelsens logik argumentera för HR:s bidrag till din organisations konkurrenskraft och utveckling. En utbildning som utvecklar din verktygslåda, förmåga och förhållningssätt för att ta plats i ledningsgrupper och styrelser.

Programmet ingår i HR Excellence Academy, som är ett strategiskt samarbete med ROI Rekrytering.

Programansvariga

Under ledning av programteamet Charlotte Albertsson, Ola Mattisson och Nadja Sörgärde får du den strategiska, analytiska och ekonomiskt språkliga påklädning som du i din HR-roll behöver för att framåtlutat kunna ta plats i ledningsgrupper, styrelser och liknande sammanhang.

Charlotte Albertsson, Ola Mattisson, Nadja Sörgärde

För dig

Strategic HR Excellence Program riktar sig till dig som befinner dig i HR-funktion och som antingen sitter med i, är på väg in i eller har ambitioner att framöver ta plats i ledningsgrupp, styrelse eller liknande beslutande organ för kommersiell organisation, kommun eller myndighet. Du har som ambition att effektivt kunna bidra till det strategiska arbetet i beslutande forum och vill kunna argumentera strategiskt, hantera det ekonomiska språket och förstå de företagsekonomiska sambanden.

Innehåll

Centrala strategiska framtida frågor för ledningsgrupper och styrelser där HR:s kompetens kommer att bli av största betydelse är exempelvis:

 • Hur säkerställer vi en organisation som snabbt kan anpassa sig till en föränderlig omvärld?
 • Hur gör vi organisationen medveten om den nya spelplan som växer fram och säkerställer en ändamålsenlig organisation som kan hantera ständiga förändringar och samtidigt utveckla individerna i denna under resans gång?
 • Hur bygger, utvecklar och tränar vi vår organisation för att möta utvecklingen? Vilka mått designar vi för att mäta om vi är på rätt väg?
 • Hur utvecklar vi förmågan att samarbeta i en värld där vi ständigt måste ompröva och tänka om?
 • Hur bygger vi en resursbas som kan utvecklas med behoven snarare än rätt kompetens för ögonblicket?

För att HR ska kunna delta och effektivt bidra till det strategiska arbetet i ledningsgrupp och styrelse måste man behärska språket och de styrande strukturerna. Att kunna argumentera strategiskt, hantera ett ekonomiskt språk och behärska de företagsekonomiska sambanden är avgörande för att bidra till verksamhetens utveckling.

Uppbyggnad

Vi kommer att fokusera på viktiga områden och utmaningar som programmets deltagare möter och sedan titta på hur teori och praktik kan hjälpa deltagarna att flytta sina utmaningar ett steg närmare lösningen.

Strategic HR Excellence Program tar utgångspunkt i EFL:s IMPACT-pedagogik som innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina och din egen organisations egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig givet dina och din organisations förutsättningar.

Programmets byggstenar

1. Strategiska förutsättningar

Nya strategiska förutsättningar och samtal i ledningsgruppen – hur kan vi säkerställa HR-perspektivet i verksamhetens övergripande strategier?

Vi står nu inför en ny verklighet där en organisations förmåga att anpassa sig blir en allt mer viktig nyckel till framgång. I en omvärld präglad av komplexitet, snabbföränderlighet och osäkerhet blir en dynamisk, lärande och snabbfotad organisation allt viktigare. Vilka trender ser vi och hur kommer dessa att inverka på framtida strategier? Hur kan HR bidra till att samtalen i ledningsgrupper och styrelser även omfattar dessa perspektiv? Vilka är ”Key Success Factors” att lyckas skapa impact?

2) Förstå affären

Att förstå affären – och att kunna tala om affären i finansiella termer. Att ge språk och förmåga att prata i ledningsgruppen och diskutera HR:s påverkan på organisationens konkurrenskraft och dess bidrag till kärnaffären och företagets utveckling.

3) Skapa förändringsvilja

Att bygga och underhålla förändringsvilliga organisationer.

 • Att arbeta med organisationsförändring och kultur för att hantera, driva och utveckla en framgångsrik verksamhet i en snabbföränderlig omvärld.
 • Förändringsledarrollen – vilka roller brukar jag ta? Vilka roller behövs? Vilka roller skulle jag kunna ta?
 • Motstånd mot förändring – hur kan det förstås och bemötas?
 • Organisationskultur – möjligheter och begränsningar för kulturpåverkan.

Du som deltagare kommer utifrån din egen kontext att arbeta med uppgifter som integrerar programmets olika beståndsdelar under utbildningens gång. Under programmets sista dag kommer du att slutföra detta arbete och skapa din egen strategiska plan och ett personligt manifest för hur du i din HR-roll effektivt ska kunna göra strategisk impact i din organisation.

HR Excellence Academy

HR Excellence Academy är ett strategiskt samarbete mellan EFL Executive Education och ROI Rekrytering. Detta omfattar skarpa och framåtlutade utbildningar för personer i HR-funktion som vill ha verktygen för att ta ledartröjan i utvecklingen av HR-funktionens allt mer naturliga nyckelplats i organisationers konkurrenskraft. En bred palett av utbildningar kommer efter hand att tas fram, och samarbetet inleds med programmet Strategic HR Excellence Program som startar i november 2021.

 

EFL:s IMPACT-pedagogik

EFL:s IMPACT-pedagogik innebär att du i hög grad bygger lärande kring dina egna skarpa strategiska utmaningar och utvecklar de verktyg som passar för just dig, givet dina och din organisations förutsättningar. Programmet ger dig som deltagare en upplevelsebaserad kompetenshöjning och klär dig i nya metoder för att utveckla affärsmodeller med stöd av ny teknik eller ett nytt sätt att tänka.

Genom att varva teori, aktuell forskning och övningar med handfasta tips och råd, skapar vi tillsammans en slagkraftig kombination som ger dig verktyg och färdigheter att identifiera, värdera och leverera konkreta affärsutvecklingsprojekt, som stärker och utvecklar er verksamhet.

Resultat

Strategic HR Excellence Program – Låt HR-frågorna ta plats i ledningsgruppen ger dig ’mindset’, ’skillset’ och ’toolbox’ för att effektivt, genomtänkt och framgångsrikt driva HR-frågor i ledningsgrupper och styrelser och utveckla mått och nyckeltal för att koppla dessa till affärsvärde. Allt från beprövade teorier, aktuell forskning och nya synsätt till handfasta checklistor och praktiska tips för att få bästa förutsättningar att göra avtryck i beslutande forum och bidra till att stärka din organisations konkurrenskraft.

Du kommer även att arbeta med att utveckla ditt eget utforskande förhållningssätt till HR-funktionens möjligheter att driva processer för att skapa värde för din organisation och dess affär.

Strategic HR Excellence Program syftar till att ge dig som deltagare verktygen att:

 • Identifiera, förpacka och mäta HR-funktionens bidrag till organisationens konkurrenskraft
 • Förstå hur verksamhetens val av fokus och styrning bidrar till dess framgång
 • Utveckla en förmåga att bedöma olika HR-aktiviteter/initiativ ur ett företagsstrategiskt perspektiv
 • Utveckla strategiska KPI:er som sträcker sig bortom den omedelbara HR-verksamheten och blir en del av hela organisationens strategiska arbete.
 • Förstå och identifiera olika former av förändringsledning
 • Förstå hur kulturer skapas och vilka möjligheter du har att påverka dem

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Strategic HR Excellence Program möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet.

Programansvariga för Strategic HR Excellence Program är Charlotte Albertsson, Ola Mattisson och Nadja Sörgärde.

Charlotte Albertsson, Ola Mattisson, Nadja Sörgärde

Charlotte Albertsson har erfarenhet från ledande befattningar inom både privat och offentlig sektor. Med sin erfarenhet från flera olika branscher har hon en bred kompetens kring företagsövergripande frågor som strategi, organisations- och verksamhetsutveckling. Charlotte är impact coach i EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program.

Ola Mattisson har sin bas som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot strategi och ekonomistyrning. Ola har mångårig erfarenhet av ledarutbildningar i privat och offentlig sektor. Ola är bl.a. med i programteamet för EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership och kursen Performance Management.

Nadja Sörgärde är universitetslektor i organisation med forskningsfokus på förändringsprocesser, kultur och identitet. Hon har skrivit flertalet böcker om organisationsförändring. Nadja är med i programteamet för EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership och EFL:s mentorprogram.

Startdatum och omfattning

Programstart: 21 oktober 2022
Omfattning: 4 heldagar
Plats: Lund/Malmö med omnejd

Datum

Strategic HR Excellence Program ges en gång per år, med start och genomförande på hösten. Programmet består av totalt 4 heldagar.

Datum hösten 2022:

 • 21 oktober 2022, kl. 8.30-16.30
  Nya strategiska förutsättningar och samtal i ledningsgruppen
 • 11 november 2022, kl. 8.30-16.30
  Att förstå affären – och att kunna tala om affären i finansiella termer
 • 23 november 2022, kl. 8.30-16.30
  Att bygga och underhålla förändringsvilliga organisationer
 • 9 december 2022, kl. 8.30-16.30
  Din egen strategiska plan och personliga manifest

Programavgift

SEK 24 900
SEK 23 500 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk och medlemmar i ROI:s HR Forum.

Organisationer som skickar flera deltagare till samma kursstart erhåller 15% i reducerad programavgift för deltagare nummer 2 och uppåt.

Priser exkl. moms.

Programavgiften inkluderar litteratur, dokumentation, lunch, fika och diplom.

Skräddarsytt

Denna utbildning kan även genomföras i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.
Välkommen att ta kontakt med oss för en dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – 222 68 50 eller info@efl.se

 

Kontakta oss!

Henrik Lundgren
046-222 68 42
070-585 86 97
henrik.lundgren@efl.se

Andreas Olsson
046-222 68 47
072-208 92 51
andreas.olsson@efl.se