Finansiella och affärsstrategiska beslut utifrån ekonomisk information

Programmet ”Strategic Financial Management” tar sin utgångspunkt i en central fråga – ”Hur skapar vi finansiella värden i vårt företag?”. Denna fråga är väsentlig för alla beslutsfattare och intressenter i ett företag – ägare, styrelseledamöter, företagsledning, chefer på olika nivåer och anställda.

Det finns förstås också många motiv för att driva företag – gemensamt för dem alla är dock att företaget måste skapa värde och vara finansiellt livskraftigt. Hur mycket eller lite ska vi tjäna, ska det gå snabbt eller bör det ske långsiktigt, hur stora eller små risker är vi beredd att ta – svaren på dessa frågor är unika för varje företag.

Traditionella kurser i finansiering ger kunskaper som hjälper till för att ta del av finansiella rapporter och förstå det finansiella nuläget. Vi vill ge dig förutsättningar för att också simulera den framtida finansiella utvecklingen och se hur det hänger ihop med andra affärsstrategiska frågor.

Mycket har hänt och många beslut har fattats i din organisation innan sista raden i ditt företags resultaträkning talar om hur det gått. Strategic Financial Management riktar sig till dig som vill utveckla din kunskap och förmåga att förstå och aktivt kunna tillämpa centrala ekonomiska samband, hur du får ut det mesta och bästa ur tillgångarna och hur du kan räkna på, planera och styra avkastningen på kapitalet i verksamheten.

Detta program går systematiskt igenom teorier, praktik, verktyg och modeller som bidrar till att skapa finansiella värden. Programmet ger en helhetsbild över hur dessa faktorer samverkar och tillsammans i slutänden avgör hur finansiellt framgångsrikt ett företag är. Programmet har ett starkt ekonomiskt perspektiv – fördelen blir att alla de aspekter som vi behandlar rörande finansiellt värdeskapande också kan mätas och följas upp i företagets räkenskaper.

Genom EFL:s impact-pedagogik utvecklar du på denna utbildning din förmåga att behärska ekonomiska samband och fatta strategiska beslut för finansiellt värdeskapande och i förlängningen skarp utveckling din verksamhets konkurrenskraft. Målet är att utveckla din färdighet bortom förståelse av historiska data. Du arbetar med dina egna skarpa utmaningar, teorier, modeller och verktyg så att du på egen hand kan analysera ditt företags finansiella data och använda analysen offensivt och kreativt i finansiella och affärsstrategiska beslut.

Kent Bengtsson, CFO på Sandberg Development om EFL:s Strategic Financial Management

 

”Genom affärssimuleringen får deltagarna möjlighet att se konsekvenserna av sina beslut och vikten av strategisk planering på ett förenklat sätt. Med dessa erfarenheter kan alla ledare, oavsett roll, få nya insikter som direkt kan appliceras i verksamheten.”

-Kent Bengtsson, CFO på Sandberg Development

 

Vill du veta mer om Strategic Financial Management? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Programmets består av tre moduler á tre dagar:

MODUL 1: ”Setting the Scen”

Vid vårt första internat sätter vi tillsammans grunderna i temat för detta program – Strategic Financial Management. Vi gör det genom att genomföra en företags-simulering som belyser alla upptänkliga aspekter kring företagets finansiella verktyg och styrning. Strategiska frågeställningar som affärsidé, produktval, marknadsplan, finansiering, produktionskapacitet etc. speglas mot de ekonomiska konsekvenser som dessa val medför. Företagssimuleringen hjälper oss i vår analys att fördjupa våra kunskaper i de ekonomiverktyg och modeller som är lämpliga för att säkerställa framgång för vårt företag. Då tillväxt är en av de viktigaste hörnpelarna för att skapa finansiella värden i ett företag kommer vi vid denna modul särskilt fokusera på företagsförvärvs strategiska betydelse för ekonomisk framgång – men också ta fasta på de risker och utmaningar som företagsförvärv medför.

MODUL 2: Verksamhets- och ekonomistyrning

Vi identifierar enskilda (finansiella) värdeskapare och hur dessa hänger samman. Vi arbetar med frågor kring tillväxtens betydelse kopplat till marginaler och kassaflöden, men även företagets finansiering och hur du och din verksamhet effektivt kan arbeta med värdehöjande aktiviteter.

Under denna modul har vi också ett utvidgat fokus på finansiell analys av ett företag. Hur vet vi att – utryckt i finansiella termer – att vi gör rätt saker och på rätt sätt? Hur hänger olika aspekter av finansiell analys samman med varandra?

En viktig del i den strategiska finansiella styrningen av ett företag är också att vi förstår – och har ordning på – våra kalkyler. Oavsett om vi diskuterar produkt- eller investeringskalkyler är aspekter som ”lönsamhet på produktnivå”, ”break-even”, ”prissättning”, ”investeringsbedöming” etc. helt centrala områden för kontroll och beslutsfattande för alla framgångsrika företag.

Avslutningsvis lägger vi fokus på hur vi på bästa sätt följer upp och mäter att vi även säkerställer mål- och strategiuppfyllelse i styrningen av företaget. Dess är ofta finansiella till sin karaktär – men även målsättningar inom andra områden – hållbarhet, etik, kompetens, innovationsförmåga etc. – både bör och ska följas upp i kombination med mer traditionella finansiella analyser.

MODUL 3: Ekonomiska samband

Här närmar vi oss frågan om hur vi går från planer till verklighet genom att jobba med verksamhetsstyrning som ett sammanhängande system av faktorer som påverkar hur väl du och din verksamhet lyckas nå era mål.

Vi funderar på hur vi på bästa sätt organiserar oss – i ekonomiska termer – för att motivera och belöna medarbetarna i organisationen. Decentralisering versus centralisering, ekonomiskt ansvar, belöningssystem är områden som kommer att beröras.

Under denna modul berör vi också de mer övergripande verktygen som används vid finansiell strategisk styrning – inte minst budgetering och de eventuella instrument som kan komplettera denna (eller rent av t o m ersätta budgetinstrumentet som sådant !).

De tre modulerna kopplas därefter samman genom överbryggande uppgifter som ger dig tillfälle att tillämpa lärdomarna du fått under respektive internat direkt och skarpt i din verksamhet. Under sista internatet kommer du att få tillfälle att sätta samman modulernas innehåll och observationer från din egen organisation till en sammanhållen helhet.

Uppbyggnad

Förutom föreläsningar, workshops och praktikfallsdiskussioner kommer vi att med vår impact-pedagogik att fokusera på viktiga områden och de skarpa utmaningar som du och din verksamhet möter. Vi kommer tillsammans att arbeta skarpt med hur teori och praktik kan hjälpa dig att flytta dina utmaningar närmare lösningen.

För dig

Strategic Financial Management riktar sig till dig som är beslutsfattare i en verksamhet. Din roll kräver en förmåga att kombinera en övergripande strategisk förståelse för organisationens värdeskapande med en förmåga att se de praktiska konsekvenserna i enskilda sammanhang. Du kan exempelvis sitta i din organisations ledningsgrupp, styrelse, ha det yttersta ansvaret – eller vara projektledare eller chef i linjeposition i såväl kommersiell organisation som kommun och myndighet.

Programmet ges på svenska, i händelse av att engelskspråkiga deltagare medverkar på programmet kan en kombination av engelska och svenska bli språket på programmet.

Programteamet

Per Arvidson 

Lärare och forskare inom verksamhetsstyrning och redovisning på Ekonomihögskolan i Lund, samt konsult inom ledarutveckling. Per har en mångårig erfarenhet som programansvarig och föreläsare på flera av EFL:s ledarskapsutbildningar – såväl på öppna som företagsspecifika program. Som en av flera ansvariga utvecklade han EFL:s Executive MBA-program för mer än 20 år sedan.

Ola Mattisson 

Lärare och forskare i strategi och verksamhetsstyrning på Ekonomihögskolan i Lund. Ola är bland annat verksam i programteamet för Leading Impact – Executive Management & Leadership Program och EFL:s Styrelseprogram.

 


EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Strategic Financial Management möter du ett handplockat team som ger dig en skarp marknadsanpassad utbildning med substans och tyngd, en kvalitetssäkrad utbildning mellan universitet och näringsliv. Läs mer om EFL-teamet.

Datum hösten 2024:

Modul 1: 9-11 oktober
Modul 2: 6-8 november
Modul 3: 11-13 december

Skräddarsytt

EFL kan även genomföra denna utbildning i en verksamhetsanpassad form. Välj ut hela eller delar av utbildningen, lägg till ytterligare delar om ni vill behandla fler teman. Vi anpassar helt efter era behov.

Välkommen att ta kontakt med oss för en dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – 222 68 50 eller info@efl.se

Vill du veta mer om Strategic Financial Management? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

 

Leda och förstå mekanismerna som skapar finansiella värden

Under Strategic Financial Management kommer du att utveckla din förmåga att bemästra och förhålla dig till teorier, verktyg och modeller som bidrar till att skapa finansiella värden. Du får en helhetsbild över hur olika faktorer samverkar och tillsammans i slutänden avgör hur finansiellt framgångsrikt ditt företag är.

Teorier, verktyg och modeller för ekonomiskt värdeskapande

Efter genomgånget program har du en verktygslåda du själv kommer att kunna applicera på ditt eller andra företag och organisationer – oavsett bransch eller storlek. Den kunskap du får hjälper dig att prioritera och fokusera på det som är viktigt ur ett finansiellt perspektiv. Du kommer att märka att det egentligen är ett antal centrala faktorer som på ett avgörande sätt påverkar det finansiella värdeskapandet i ditt företag. När du väl behärskar dessa kan du alltid ytterligare fördjupa dig i enskilda områden – men först bör helheten förstås och vara på plats!

Vill du veta mer om Strategic Financial Management? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Senaste nytt från Strategic Financial Management

Fler nyheter