Ny styrelse för EFL

EFL har sedan den 1 juli en ny styrelse på plats. 3 av 5 styrelseledamöter av den nya styrelsen är utsedda av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och under oktober månad kommer styrelsen att kompletteras med ytterligare två namn från näringslivet för att bli fulltalig. 

EFL:s nya styrelse består av Jesper Falkheimer, Charlotta Johnsson och Stein Kleppestø (styrelseordförande). Under oktober kommer styrelsen att kompletteras med ytterligare två namn från näringslivet för att bli fulltalig.

Stein Kleppestø heter EFL:s nya styrelseordförande, som tillsammans med Charlotta Johnsson och Jesper Falkheimer sedan halvårsskiftet utgör EFL:s nya styrelse. Stein är väl förtrogen med EFL då han i olika roller varit involverad i verksamheten sedan 1990-talet, bland annat som lärare, handledare, programchef, facultyansvarig och även akademiskt ansvarig för Executive MBA. Nu tar han alltså plats i styrelsen som ordförande.
– I snart 50 år har EFL arbetat med att skapa värdefulla kontakter mellan akademin och samhället. Generationer av medarbetare i näringsliv och offentlig förvaltning har fått möjligheter att utveckla sin förmåga att göra sitt jobb ännu bättre. Generationer av lärare och forskare på Ekonomihögskolan har fått möjlighet att utveckla sin kunskap om de konkreta utmaningar näringsliv och förvaltning brottas med. Jag vill väldigt gärna bidra till den fortsatta utvecklingen av EFL:s verksamhet så att vi kan fortsätta med dessa fina traditioner i 50 år till, säger Stein Kleppestø.

Vid sin sida har han Charlotta Johnsson, vice rektor för samverkan och innovation på Lunds Tekniska Högskola och professor i Reglerteknik, samt Jesper Falkheimer som är chef för sektionen Forskning, samverkan och innovation vid Lunds universitet och även professor i strategisk kommunikation.

Att få teknisk kompetens in i styrelsen är naturligt med tanke på utvecklingen av EFL:s senaste affärsområde EFL Tech, menar Charlotta Johnsson:
– Utveckling har aldrig gått så fort som nu, och kommer kanske aldrig att gå så långsamt igen – ur det perspektivet inser man att livslångt lärande är oerhört viktigt för framtiden.  Dessutom blir teknik en allt viktigare komponent i mycket av den utveckling som sker. Jag tycker att EFL har en stor styrka i sin lättrörlighet och möjlighet att svara snabbt på näringslivets behov, en styrka som grundar sig i medarbetarnas driv, engagemang och goda förståelse för marknadens läge och utveckling. Genom mitt styrelsearbete vill jag vara med och värna om och vidareutveckla dessa styrkor. Jag ser också fram emot att tillsammans styrelsen, i harmoni med Lunds universitet, och i samspel med EFL:s medarbetare, vara med och jobba långsiktigt med EFL:s utbud, både befintligt och nytt.

Jesper Falkheimer säger så här om sitt engagemang i EFL:s styrelse:
– EFL är en viktig samverkansplattform med lång historia och ett starkt regionalt nätverk inom näringslivet. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla verksamheten på ett långsiktigt sätt som skapar balans och tydlighet i relation till universitetets satsning på livslångt lärande och uppdragsutbildning.

De tre styrelseledamöterna kommer under oktober månad att få sällskap av ytterligare två namn från näringslivet som Ekonomihögskolan utser i samråd med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelsen blir därmed komplett för ett mandat på tre år.
– EFL kretsar kring att kombinera det bästa från akademin och från näringslivet i en slagkraftig mix. Styrelsens komposition syftar till att skapa de allra bästa förutsättningarna för just detta, avslutar Sten Kleppestø.


Stein Kleppestø om Stein Kleppestø:

Jag arbetar som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där jag också tidigare har varit prefekt, dvs. institutionens chef. För närvarande ansvarar jag för ett masterprogram i Management med 65 studenter från hela världen. Jag arbetar också med att utveckla Ekonomihögskolans uppdragsutbildning. Mitt forskningsintresse kretsar kring vad det vill säga att tänka strategiskt och hur vi kan utveckla människors förmåga att tänka strategiskt. Mitt intresse för klinisk verksamhet, att få tillämpa i praktisk verklighet det jag undervisar och forskar om, är stort. Därför har jag också varit verksam i en rad organisationer som erbjuder olika konsult- och utvecklingstjänster.

Lunds universitet, och Ekonomihögskolan som en del av det, behöver olika plattformar för samverkan med samhället. Det ligger i vårt uppdrag att erbjuda den kompetens vi besitter till samhället. Lunds universitetet beskriver ibland sitt uppdrag som att vara Förstå – Förklara – Förbättra.  Inte minst arbete med att förbättra kräver att vi kan skapa en nära kontakt mellan våra lärare och forskare och samhällets olika aktörer. Ekonomi är hög grad ett kliniskt ämne och ekonomutbildningar syftar till att utbilda människor som ska tillämpa sin kunskap i olika yrkesroller. Det är naturligtvis viktigt att våra lärare på ekonomihögskolan på olika sätt skaffar sig kunskaper, erfarenheter och nätverk genom att arbeta med praktiskt verksamma ekonomer. Här är EFL ett viktig verktyg.


Charlotta Johnsson om Charlotta Johnsson:

Jag jobbar som är vice rektor för samverkan och innovation på Lunds tekniska högskola (LTH) samt är professor i ämnet Reglerteknik. Jag har min akademiska examen från Lunds universitet, och har kompletterat denna med flerårigt arbete i näringslivet. Utöver att jag sedan juli 2018 sitter som ledamot i EFL:s styrelse har jag även styrelseuppdrag i ett par andra företag och intresseorganisationer. Jag är även ordförande inom internationell standardisering inom ISO, och är med i UC Berkeleys Global Venture Lab. Förutom mitt intresse för teknik och innovation så är jag intresserad av pedagogik och har jobbat med lärande- och utbildnings-/utvecklingsfrågor för såväl universitetsstudenter som företags- och industrideltagare.

Nyfikenhet, lärande och utveckling är viktiga ingredienser i livet – arbetslivet såväl som privatlivet. Jag tror att kontinuerlig vidareutveckling är lika viktigt för individers välmående som för företags framgångar. Jag tror helhjärtat på EFL:s vision och mål att ”utveckla människor som utvecklar företag”. Att få vara med och driva den visionen vidare framåt är både roligt, utmanande och ärofyllt.


Jesper Falkheimer om Jesper Falkheimer:

Jag är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och har haft olika chefs- och ledningsuppdrag sedan över tio år tillbaka. Sedan 2017 är jag chef för sektionen Forskning, samverkan, innovation (FSI) vid Lunds universitet som innefattar avdelningarna LU Innovation, Forskningsservice, Samverkan och Donatorrelationer. Just nu arbetar vi inom sektionen med att bygga upp en ny avdelning för universitetets uppdragsutbildning. Dessförinnan var jag rektor för Campus Helsingborg i sex år. Jag har tidigare arbetat inom kommunikationsbranschen, har länge haft en fot utanför universitetet och brinner för samverkans- och innovationsfrågor. Jag sitter i ett antal styrelser vid sidan av EFL, bl.a. Media Evolution, Öresundsinstitutet, Gullers Grupp och Högskolan i Halmstad. Jag är också aktiv i flera internationella forskningssammanhang och är bland annat chefredaktör för tidskriften Journal of Communication Management.

EFL är en viktig samverkansplattform med lång historia och ett starkt regionalt nätverk inom näringslivet. Jag ser fram emot att bidra till att utveckla verksamheten på ett långsiktigt sätt som skapar balans och tydlighet i relation till universitetets satsning på livslångt lärande och uppdragsutbildning.