VÄLMÅENDE PERSONAL UNDERSKATTAD FAKTOR I VARUMÄRKESSTRATEGIN

Välmående personal underskattad faktor i varumärkesstrategin

Företag som satsar på sin personal är mer attraktiva att göra affärer med än andra. Det visar två nya undersökningar som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, genomfört tillsammans med Ekonomihögskolan

Två av tre chefer anser att strategiskt personalarbete för att stärka varumärket har ökat i betydelse under de senaste fem åren. Bara hälften av de svarande anser att finanskris och lågkonjunktur påverkat prioriteringarna inom detta område. 70 procent anser att företagets vd är den som bör ha ansvaret för strategiskt personalarbete, varumärkes-utveckling och kopplingen mellan dessa båda.

Samtidigt anser betydligt färre, bara 54 procent, anser att vd idag tar ansvaret för uppgiften. Det visar en attitydundersökning riktad till ledande befattningar i svenska företag.

– Företagskultur går inte att kopiera. Man måste vara trogen sitt varumärke och ansvaret för värdeskapande personalarbete ligger hos ledningen och vd, säger Volvos koncernchef Leif Johansson, ordförande för IVAs projekt 3f, Framgångsrika, Friska Företag.

20 procent av de tillfrågade anser att det är mycket viktigt att externa parter, som kunder och affärspartners, känner till hur företaget bedriver sitt personalarbete. Medan 30 procent inte tycker det är viktigt. Samtidigt anser 97 procent att strategiskt personalarbete har betydelse vid rekrytering och för att behålla personal.

En analys av företag och kunderna på företagens marknader visar att ett företags personalarbete påverkar kundens vilja att göra affärer med företaget.

– Vår undersökning visar att företagets personalprofil och hur kunden uppfattar att personalen trivs har en betydande effekt på viljan att göra affärer med företaget i fråga, säger Frans Melin, varumärkesforskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
HR-ansvariga i större och serviceinriktade företag sätter större värde vid att kunder och samarbetspartners känner till hur företaget bedriver sitt HR-arbete. Företrädare för branscher inom tillverknings-/processindustri och mindre företag ser det som mindre viktigt. 98 procent anser att strategiskt personalarbete är betydelsefullt för företagets långsiktiga verksamhetsutveckling. Ändå är det få som utnyttjar möjligheten.

– Vi har 15 års erfarenhet av att mäta och analysera varumärken och det är ytterst få företag som ser personalens trivsel som ett av de viktigaste värdena i varumärkes-byggandet, säger Frans Melin.

Resultaten bygger på två undersökningar på företag i Sverige med fler än 100 anställda. De intervjuade är vd:ar, personal- och marknadschefer samt kunder. Syftet är att ta reda på värdet för ett företag att förknippas med god personalvård. 329 chefer har tillfrågats. Undersökningarna har genomförts av IVA och varumärkesforskarna Frans Melin och Johans Anselmsson vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
Läs mer (extern länk)