Hur leder man en verksamhet framgångsrikt och får engagerade medarbetare?

Management handlar om att leda verksamheter och människor, men vad är framgångsreceptet? Och vilka är de vanligaste misstagen? Vi intervjuar EFL:s f.d. styrelseordförande Lars H. Bruzelius, managementkonsult, författare och docent i företagsekonomi. Tillsammans med Per-Hugo Skärvad har han precis utkommit med en andra upplaga av boken Management – att leda verksamheter och människor.

Att leda och ta ansvar för en verksamhet och de människor som arbetar i den är en komplex och många gånger svår uppgift. Men att leda är också ett spännande och engagerande arbete, fullt av intressanta utmaningar. Så vad krävs egentligen för att framgångsrikt leda en verksamhet? Lars H. Bruzelius, som genom åren har hjälpt åtskilliga ledare att analysera, utveckla och förändra verksamheter, svarar så här på frågan:
– Att ledaren har tillgång till och kan använda effektiva verktyg att analysera och förstå den verksamhet hen leder. Det handlar om verktyg för att beskriva, analysera och utveckla verksamhetens affärsidé och affärsmodell, dess strategiska situation och utmaningar på kort och lång sikt, verksamhetens mål som ska uppnås samt strategier för att förändra och anpassa verksamheten till förändringar och nya förutsättningar. Dessutom måste ledaren ha förmågan att locka fram och mobilisera lust, energi och engagemang hos de människor som är verksamma i organisationen. Det i sin tur kräver att ledaren förstår vad för slags kompetens, inte bara kunskap utan även färdighet, erfarenhet och värderingar, som verksamheten kräver hos medarbetarna, vad som motiverar medarbetarna och vilken slags styrning som är lämplig för att medarbetarnas kapacitet och arbetsglädje ska komma till sin rätt.

"Management, att leda verksamheter och medarbetare, är ett ansvarsfullt, viktigt och i bästa fall också ett roligt arbete", menar Lars H. Bruzelius. Tillsammans med Per-Hugo Skärvad har han precis har utkommit med en andra upplaga av boken Management – att leda verksamheter och människor.

”Management, att leda verksamheter och medarbetare, är ett ansvarsfullt, viktigt och i bästa fall också ett roligt arbete”, menar Lars H. Bruzelius. Tillsammans med Per-Hugo Skärvad har han precis har utkommit med en andra upplaga av boken Management – att leda verksamheter och människor.

För att nå framgång som manager är det viktigaste att förstå den verksamhet man leder, de medarbetare som arbetar i den och att förstå sig själv

Att leda en verksamhet innefattar således att samtidigt leda både verksamheten och dess medarbetare, vilket är innebörden i begreppet management. Vilka är då förutsättningarna för att lyckas som ledare?
– För att kunna leda andra måste ledaren i första hand kunna leda sig själv. Med det menas att ledaren måste känna sina styrkor och svagheter, när och hur hen åstadkommer resultat, vilka värderingar hen har och i vilka situationer hen fungerar bäst. Vidare måste ledaren ha insikt om att olika slags verksamheter och verksamheter i olika slags situationer kräver olika slags ledarkompetens, dvs. olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter och värderingar. Det finns ingen bästa ledarmodell som passar alla slags verksamheter och oberoende av situation, liksom det inte finns en bästa organisationsmodell och ett bästa sätt att styra en verksamhet.

”Digitaliseringen innebär att management, mer och djupare än någonsin tidigare, måste aktivt engagera sig i omvärldsanalys och förstå konsekvenserna av analysen för den egna verksamheten”

Denna andra upplaga av boken Management – att leda verksamheter och människor behandlar mer utförligt verksamheters omvärldsberoende, digitaliseringen och dess konsekvenser. Vilka konsekvenser har detta för affärsmodeller, organisation, styrning och ledning?
– Digitaliseringen innebär att management, mer och djupare än någonsin tidigare, måste aktivt engagera sig i omvärldsanalys och förstå konsekvenserna av analysen för den egna verksamheten. Under de senaste cirka 20 åren har verksamheters omvärld i accelererande takt påverkats och förändrats av den så kallade fjärde industriella revolutionen. Denna har sin grund i den tekniska revolution som ömsom kallas digitalisering, automatisering och robotisering. Den tekniska revolutionen påverkar i sin tur en rad andra omvärldsfaktorer, vilka tillsammans fundamentalt och i snart sagt alla branscher påverkar verksamheters affärsmodeller, värdekedjor och konkurrensvillkor. Revolutionen eliminerar många arbetsuppgifter men skapar också nya, den driver på globalisering och konkurrens osv. Och revolutionen går nu mycket fort och ställer utomordentliga krav på managements förmåga att leda en digital transformationen av verksamheten. Det vill säga med utgångspunkt i den nya teknologin och dess förutsättningar att omdesigna verksamheten, dess affärsmodell och processer, etc.

”Den ineffektivitet som tyvärr alltför ofta präglar offentligt finansierade verksamheter beror många gånger på att dessa verksamheter aningslöst och oreflekterat organiseras, styrs och leds som varutillverkande verksamheter”

Den nyutkomna andra upplagan av boken Management – Att leda verksamheter och människor är rejält omarbetad och förnyad

En annan sak som boken lägger extra vikt vid är företagstypen och vilken utvecklingsfas företaget befinner sig i. Vad betyder det?
– Framgångsfaktorerna, det vill säga vad en verksamhet måste lyckas med, vilken slags organisation, ledning och styrning som krävs, är olika i olika slags verksamheter. I boken illustreras detta med fyra ”renodlade” typer av verksamheter: varutillverkande företag, serviceverksamheter, professionella tjänsteföretag och s.k. appendixföretag. Genom digitalisering och ökad konkurrens har de renodlade typerna delvis kommit att bli mer lika varandra. Vi talar idag t.ex. om ”tjänstefiering av varutillverkande företag” och ”produktifiering av tjänster”. Alla verksamheter har kommit att bli beroende av allt mer yrkes- och högskoleutbildad personal och har därvid kommit att allt mer ”professionaliseras”. Att utveckla, organisera, styra och leda en verksamhet som i allt väsentligt bygger på yrkes- och högskoleutbildad personal, t.ex. ett sjukhus, en domstol, ett konsultföretag eller en advokatbyrå, kräver insikt om vad som driver medarbetare i sådana verksamheter. Den ineffektivitet som tyvärr alltför ofta präglar offentligt finansierade verksamheter med stor andel yrkes- och högskoleutbildad personal, beror många gånger på att dessa verksamheter aningslöst och oreflekterat organiseras, styrs och leds som varutillverkande verksamheter.

”Startups har helt andra behov av organisation, styrning och ledning”

Hur ser det ut för startupbolag?
– Startupverksamhet har självklart helt andra behov av organisation, styrning och ledning än en etablerad verksamhet. Det unga företaget måste ha förmåga till snabb inlärning, fortlöpande anpassning, vilket kräver enkla, platta, smidiga och handlingsinriktade organisationer. Ju mer etablerad och ju större en verksamhet är ju mer ”organiserad” måste den i regel vara. Managements kunskap, färdighet, erfarenhet och värderingar bör överstämma med de krav som en verksamhets utvecklingsfas ställer. En del ledare tycker att utveckling, risk, kontinuerlig förändring osv. är det roligaste som finns och kan hantera det. Andra gillar stabilitet och att finslipa och fortlöpande effektivisera en verksamhet.

Som förändringsledare måste man kunna ”leda sig själv”

Att driva och leda förändring är många gånger den viktigaste och svåraste uppgiften som ledaren har. Vilka är dina bästa tips för att framgångsrikt driva förändring? Och vilka är de vanligaste misstagen?
– Om man vill engagera sig som förändringsledare är det kanske viktigaste att först ”kunna leda sig själv” och förstå vad det innebär. Förändringsarbete innebär risk, som man som ledare måste kunna absorbera, och har ett annat och ofta högre tempo. Så börja med att fråga Dig själv om Du är ”en förändringsledare”. Ett vanligt misstag är tyvärr dålig självkännedom. Det är också viktigt att en ledare inser, att medarbetare har olika förmåga och vilja att hantera förändring – de flesta medarbetare gillar helst stabilitet. Det kan också finnas direkta låsningar i en verksamhet som gör förändring svår. Det är viktigt att som förändringsledare tidigt göra sig en bild (en vision) av vad förändringen innebär och ska leda till, arbeta med den s.k. förändringstrappan, ”ta ett trappsteg i taget” och aldrig glömma bort att involvera och kommunicera med medarbetarna. Vanliga misstag är alltför ofta att inte förstå att motstånd mot förändringar är naturligt, samt att inte driva förändringsprocessen systematiskt, steg för steg med en tydlig och kommunicerad vision.


FÖRFATTARNA

Boken Management – Att leda verksamheter och människor är skriven av Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad, som forskat och undervisat i företagsekonomi vid Lunds universitet, samt synts i EFL:s öppna och skräddarsydda utbildningar. Lars H. Bruzelius har även verkat som EFL:s styrelseordförande. I sin forskning och som konsulter och lärare har de under många år fördjupat sig i frågor som gäller organisationers strategi, effektivitet och förnyelse.


MANAGEMENTUTBILDNINGAR PÅ EFL

Utveckla dig inom management med EFL:s utbildningar inom management och ledarskap:

Creating the attentive Company

EFL Ledarskap i organisationer

EFL:s Styrelseprogram

Leading Generation Y

Organisation – strategi, struktur och styrning

Performance Management

SKRÄDDARSYTT PÅ EFL

EFL genomför även managementutbildningar i verksamhetsanpassad form – helt anpassat efter era behov. Välkommen att ta kontakt med oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan designa ett sådant upplägg på 046 – ­222 68 50 eller info@efl.se. Du kan även läsa mer här