Lär dig att ta den ekonomiska pulsen på verksamheter

Att kunna göra bra finansiella analyser, förstå samband och genom dessa kunskaper styra sin verksamhet är en nödvändig färdighet för den som har del i ansvaret för att leda och utveckla en verksamhet. Kursen EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys vänder sig till dig som på ett snabbt och effektivt sätt vill utveckla dessa färdigheter. Kursen startar nästa gång i slutet av augusti. 

Oavsett om ens roll är exekutiv, operativ eller styrelseledamotens är kunskaper i affärsstyrning samt förmågan att ta den ekonomiska pulsen på en verksamhet en nyckel till framgång. Med sammankomster en kväll i veckan á 4 timmar över en period av 20 veckor ger den populära kursen EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys de bästa förutsättningarna för den som vill utveckla sina färdigheter i att ta fram, förstå och tolka kvalificerat beslutsunderlag. Enligt EFL:s pedagogiska modell ger tidsförloppet mellan varje tillfälle en bra grund för lärande och byggande av färdigheter. Deltagarna har på så sätt möjlighet att under kursens gång testa av sina nya kunskaper i sina egna verksamheter.

EFL:s vd Henrik Lundgren

Kursens deltagare brukar representera tre typer av kategorier: 1) de som i någon form jobbar med affärsstyrning i sitt dagliga värv eller är på väg in i en sådan roll, 2) de som sitter på någon form av verkställande position, samt 3) de som innehar styrelseuppdrag. Representationen av den sistnämnda kategorin har de senaste året blivit allt större.
– I takt med att styrelseledamöters personliga ansvar gjorts mer tydligt i lagstiftningen har vi noterat ett ökat intresse för denna typ av kunskaper hos personer som innehar styrelseuppdrag. Det brukar ju heta att ”okunnighet drabbar den okunnige”, och vi upplever ett ökat intresse för att på ett effektivt sätt kunna tolka ekonomisk information och göra analyser, berättar EFL:s VD Henrik Lundgren.

Just blandningen av dessa tre kategorier av kursdeltagare är en starkt bidragande orsak till att kursen är så uppskattad, menar han.
– Att kunna göra olika avvägningar med beaktande av olika perspektiv har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att utveckla en bred förståelse och känsla för affärsstyrning. Det är tydligt att våra deltagare upplever detta som ett klart mervärde, säger Henrik Lundgren.

Den digitala utvecklingen innebär att många verksamheter idag lever under ett stort förändringstryck med nya affärsmodeller och nya sätt att nå ut till sina kunder.
– Affärsstyrningen spelar en högst central roll även i frågor kring nya affärsmodeller, innovation och den framtida utvecklingen av verksamheten. Många företag vittnar om hur befintliga affärsstyrningsmodeller ofta kan fungera som hinder för nytänkande och utveckling av nya innovationer. Genom att ha bra koll på den ekonomiska styrningen är förutsättningarna mer gynnsamma för att säkerställa att systemen stödjer snarare än stjälper företagets utveckling, säger Henrik Lundgren.

EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys kan tillgodoräknas inom diplomutbildningen ”Diplomerad Controller” för den som får blodad tand och efter kursens gång ytterligare önskar fördjupa sig. Kursen startar nästa gång i slutet av augusti och har sammankomster på måndagskvällar klockan 17.30 till 21.30.

Läs mer:
EFL Affärsstyrning

Hallå Mats Persson, Domkyrkokamrerare, Svenska Kyrkan

Du har gått EFL Affärsstyrning, varför då?
EFL har kurser som, enskilda eller i hel utbildning, tangerar den kunskap jag eftersöker.

Vad tänker du om kursen så här i efterhand?
Kursen uppfyllde de mål som jag hade satt och föreläsarna utmanade mig och mitt sätt att tänka.

Är det något specifikt du har lärt dig som du har haft direkt nytta av i arbetslivet?
Nyckeltal och beräkningsmodeller, typ Dupontmodellen har gett mig bra verktyg för uppföljning.

Har programmet inneburit någon förändring i ditt arbetsliv, och i så fall hur?
Systematiken, tankesättet gör mig säkrare i mitt dagliga arbete.