Strategiskt ledarskap – om att navigera i en komplex värld

I en värld präglad av snabba förändringar och komplexa utmaningar blir strategiskt ledarskap alltmer avgörande för organisationers framgång. Vi har intervjuat Stefan Sveningsson, professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, och programansvarig för EFL:s Ledarskap i organisationer, om hur man kan och bör arbeta med strategiskt ledarskap för att navigera i dagens komplexa affärsmiljö.

Stefan Sveningsson, professor och forskare inom strategiskt ledarskap, vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Hej Stefan! Vad innebär strategiskt ledarskap?

Strategiskt ledarskap är nyckeln till organisationers långsiktiga framgång i dagens konkurrensintensiva och snabbrörliga affärsvärld. Det handlar om att skapa förutsättningar för organisationens hållbara positionering och utveckling i en omgivning som präglas av komplexitet och turbulens. Det handlar inte bara om att ha en plan för framtiden, utan att förstå och anpassa sig till förändringar som sker på global, teknologisk, och kulturell nivå.

Varför bör man arbeta med strategiskt ledarskap?

Den snabba utvecklingen i världen kräver att organisationer är proaktiva och kan anpassa sig till nya utmaningar. Det kan handla om allt från teknologisk, demografisk, kulturell eller ekonomisk utveckling till frågor om digitalisering, social och miljömässig hållbarhet eller framväxten av nya former av arbetsmiljöer som exempelvis den hybrida.

Frågeställningarna är många och ofta mycket komplexa och tvetydiga. Det blir därför allt viktigare att förstå hur man kan identifiera och handskas med dessa frågor och utmaningar som i regel anses avgörande för organisationers långsiktigt hållbara utveckling. Det strategiska ledarskapet ger en ram för att hantera dessa utmaningar på ett systematiskt sätt. Det handlar inte bara om att överleva för dagen utan också om att positionera sig för framgång på lång sikt.

Vilka ledarskapsförmågor behövs för att lyckas med strategiskt ledarskap?

För det första handlar det om att kunna kommunicera organisationens syfte och vision på ett sätt som inspirerar och engagerar. Det är även viktigt med autentiskt formulerade kärnvärden och förståelse för relationer och gruppdynamik. Att kunna lyssna, uttrycka empati och skapa en positiv social atmosfär är centrala delar av strategiskt ledarskap.

Sammantaget är strategiskt ledarskap en komplex och mångfacetterad uppgift. Det handlar inte bara om att ha en plan, utan också om att ha förmågan att guida och inspirera människor genom förändringar. Framtidens ledare måste vara lyhörda för omvärldsförändringar, samtidigt som de skapar en positiv arbetskultur och tydligt kommunicerar organisationens vision och mål. Med strategiskt ledarskap som grund kan organisationer inte bara överleva i den komplexa affärsvärlden utan också trivas och blomstra på lång sikt.