Boktips

I dagarna har klassikern Integrerad Organisationslära av EFL:s styrelseordförande Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad utkommit i sin elfte upplaga. Boken, som handlar om att beskriva, analysera, förstå och förändra organisationer, har nu även uppdaterats med bl.a. hur digitaliseringen påverkar organisationer och affärsmodeller. Författarna, som är docenter i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund, har också långa karriärer som lärare på EFL:s program. Vi tog kontakt med Lars för att få svar på några frågor med anledning av den nya upplagan.

EFLs styrelseordförande Lars H. Bruzelius har tillsammans med Per-Hugo Skärvad skrivit boken boken Integrerad Organisationslära

Hej Lars! En ny upplaga av boken ”Integrerad organisationslära” har kommit ut! Berätta vad boken handlar om!
Organisationslära är den samlade kunskapsmassan som hjälper oss att beskriva, analysera och förstå samt förändra organisationer. Den innehåller teorier om olika slags organisationer och om olika aspekter av vad som sker i organisationer, alltifrån enskilda individers motivation och beteende till organisationers syfte och roll i samhället. Gemensamt för alla organisationer är de att de syftar till att skapa värde för sina intressenter och Integrerad organisationslära handlar just om detta, värdeskapande organisering. Bokens perspektiv på organisering är holistisk och integrerad. Med utgångspunkt i den teoretiska basen utformas och integreras affärsmodell, strategi, organisation, styrning och ledning för att uppnå hållbart värdeskapande.

Vad är nytt i denna upplaga?
Den förra upplagen utkom 2011. Sedan dess har ett teknologiskifte tagit fart på allvar – digitaliseringen. Detta påverkar organisationer och deras befintliga affärsmodeller på flera olika sätt men skapar också  möjlighet för helt nya, digitala affärsmodeller med disruptiv sprängkraft. Digitaliseringen var vi medvetna om och berörde redan i den tionde upplagan 2011, men nu har vi fått erfarenhet av vad den konkret innebär och kan betyda för affärsmodell, strategi, organisering, ledning och styrning. Därtill har gamla exempel ersatts med nya och har boken språkligt arbetats igenom.

Vilka ”take aways” vill ni att läsarna får med sig?
”Det finns inget så praktiskt som en bra teori” är uttalande som brukar tillskrivas den tysk-amerikanske psykologen Kurt Lewin, ett uttalande som vi instämmer i. Vi redovisar och förklarar teorier, modeller och metoder samt visar genom egna exempel och med exempel hämtade från olika företag och andra organisationer när, hur och på vilket sätt dessa teorier etc. är användbara.

Vem vänder sig boken till?
Boken används som grundläggande lärobok i organisation vid universitet och högskolor men också i företagsintern utbildning, managementutbildning och i olika fackliga sammanhang. När vi arbetar som konsulter har vi till vår glädje kunnat konstatera att boken hos våra uppdragsgivare ofta fungerar som både handbok och inspirationskälla. Boken tycks vara en av de två-tre böcker som studenter tar med sig från utbildningen och som sedan följer med dem i förvärvslivet med en fast plats i bokhyllan.

Berätta om er författare!
Vi är båda docenter i företagsekonomi och har båda verkat vi Ekonomihögskolan i Lund. Men i huvudsak har vi arbetat som s.k. managementkonsulter i frågor som gäller affärsutveckling, strategi, organisation, ledning, effektivitet och förnyelse av företag och andra organisationer. Vi arbetade tillsammans i forsknings- och konsultföretaget SIAR, som under många år var nära knutet till företagsekonomiska institutionen i Lund. I mitten av 1980-talet grundade vi och utvecklade ett eget konsultföretag, BSI&Partners. Det vi skriver om och behandlar i Integrerad Organisationslära har vi utvecklat och praktiskt tillämpat i våra uppdrag som konsulter. Vi har även publicerat andra böcker i företagsekonomi och engagerat oss i styrelsearbete och som ”affärsänglar” i start ups.

Vill du köpa boken? Finns på Studentlitteratur

Vi har utbildningar att kombinera med ditt yrkesarbete!

Affärskunskap
Utvecklar din helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning under 8,5 dagar fördelade under hösten. Utbildningsstart: 21 september. Läs mer

Executive MBA
18 månader långt ledarskaps- och managementprogram. Ges i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Programstart: 19 september. Läs mer

Ledarskap i organisationer
Utbildningen sätter områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning i fokus under 20 veckor med träff en kväll/vecka. Utbildningsstart: 16 januari. Läs mer

Performance Management
Det som följs upp blir gjort! Under tre dagar fördjupar vi oss i hur man styr och följer upp enskilda medarbetares och gruppers prestationer, samt med detta som bas arbetar med utveckling. Läs mer

Se hela vårt programutbud här

Följ oss i sociala medier