Skarp affärsutveckling På Limhamn!

Vad är ett konkurrenskraftigt företag? Hur skapar man ett lönsamt företag? Hur kan du öka intäkterna i just ditt företag? Med denna typ av frågor i fokus vässar EFL, på uppdrag av På Limhamn, lokala företagare inom skarp affärsutveckling.

Limhamn befinner sig i en tillväxt och förändringsfas kopplat till en fördubbling av antal boende från 20 000 till 40 000 på en 20-årsperiod. För att befintliga verksamheter och nyetableringar ska kunna möta ett ökat och nytt behov krävs det att företagen och de anställda har rätt kompetens.

Projektet KUL 3.0 (finansierat av Europeiska socialfonden) ska bidra till att fortsätta utveckla näringslivet, de ideella föreningarna och de anställda för att stärka konkurrenskraften hos såväl den enskilda individen som företaget och den bransch där de är verksamma.

Mot denna bakgrund har EFL fått förtroendet och uppdraget av På Limhamn (ett samarbete mellan Malmö stad, fastighetsägare, handel, näringsliv och ideella föreningar med fokus på att vidareutveckla Limhamn som besök- och turistdestination) att vässa lokala företagare inom skarp affärsutveckling.

En nyvaken morgon i januari möttes ett antal nyfikna lokala företagare upp på Limhamnsbiblioteket för att inspireras av Jörgen Adolfsson från EFL som direkt satte igång deltagarnas tankar kring ”Vad är ett konkurrenskraftigt företag?”, ”Hur skapar man ett lönsamt företag?”, ”Hur kan du öka intäkterna i just ditt företag?”.

Nu följer ett antal utbildningspass som tar fasta på ovan frågeställningar, men som framförallt utgår från de olika deltagarnas helt konkreta funderingar kring något de vill utveckla i sin verksamhet. Redan vid första träffen började en av deltagarna fundera kring hur han kan jämna ut i dagsläget stora säsongsvariationer i sin omsättning. Hur kan detta adresseras och vad för aktiviteter kan sättas i verket?

Vi har således några spännande utbildningsträffar framför oss var modeller och verktyg från EFL ger kraft och riktning till de skarpa affärsutvecklingstankar de lokala företagarna vill skrida till verket med.

Mer information

Vill även ni vässa era kompetenser på dessa teman, ta kontakt så berättar vi mer om våra erfarenheter på detta område: efl.se/foretagsanpassat