reflektionskrönika:
Allianser och partnerskap – det större perspektivet

I septemberkrönikan reflekterar EFL-medarbetaren Paul Pierce kring nätverk, allianser och partnerskap, och att det mesta i modernt företagande i någon mening handlar om detta.

I slutet av 90-talet och början av 00-talet var ämnet ledning och organisation av allianser (Alliance Management) mycket hett i akademiska och massmediala kretsar. Intresset hos massmedia har av naturliga skäl trappat av med åren. Även det akademiska intresset har minskat påtagligt om man ser till antal publikationer de senaste åren. Detta innebär förvisso inte att sakfrågorna eller ämnet i sig – frågor om hur man skapar och driver olika former av allianser – har blivit ointressanta. Tvärtom så kan vi se hur frågor om allianser ständigt dyker upp i olika skepnader, exempelvis som nätverk och partnerskap. Man kan nog utan att överdriva alltför mycket argumentera för att det mesta i modernt företagande i någon mening handlar om att hantera olika former av nätverk, allianser eller partnerskap.

Om man utgår från en modern syn på ledare och verksamhetsansvariga så inser man snart att dessa tjänar på att ha bred och djup förståelse för hur man bygger olika former av relationer, både internt och externt. Och i organisationssammanhang handlar relationer för det mesta om någon form av partnerskap eller allianser. I förra EFL-reflektionskrönikan diskuterades bland annat hur CSR (Corporate Social Responsibility) påverkas av olika intressenter som gör att företag i högra utsträckning arbetar med delade värderingar eller så kallade ”win-win” relationer som också är en del av forskningen om allianser.

Man kan ta några steg vidare och fundera över hur våra liv på ett genomgripande vis har förändrats utifrån IKT (Informations Kommunikations Teknologi). Om man i det sammanhanget även reflekterar över vilka förändrade krav detta ställer på företagsledare så inser man att det arbete – forskning, undervisning, ledning och administration – som görs på Ekonomihögskolan i Lund och finns tillgängligt hos EFL utgör centrala kuggar i bygget av våra egna allianser och partnerskap.

När första terminsstudenterna anländer till Ekonomihögskolan i Lund är det ofta med en blandning av akademisk naivitet, en stor portion humor, viss ängslan förstås men också med drömmar om en framtid som företagsledare. Ekonomihögskolans medarbetare försöker sedan under ett antal år uppmuntra utveckling och tillhandahålla verktyg för livslångt lärande. Parallellt med det utvärderas verksamheten med hjälp av olika ackrediteringar i syfte att ge studenterna högre värde för den tid man lägger på studierna. Ironiskt nog lägger dock en stor del av studenterna mindre än halva sin tid på de faktiska studierna. Istället sysslar man med olika former av ideellt engagemang inom nationer och kårer, liksom sociala aktiviteter och även rent förvärvsarbete. Varför är detta ironiskt? Studenter är knappast mindre smarta än andra så vad är poängen med att inte lägga mer än halva tiden på studierna? Svaret är allianser. De bygger helt enkelt för framtiden genom att utveckla tvärvetenskapliga och tvärkulturella allianser genom alla andra aktiviteter.

När studenterna lämnar universitetet bär de med sig sina allianser, vissa går med i vår alumniverksamhet och bygger vidare på olika relationer. Väl i yrkeslivet upptäcker många efter några år att de kanske behöver uppdatera och förnya sin kunskapsbas. Många upptäcker då att EFL är den naturliga partnern att samarbeta med, för att utveckla sin kunskap inom något område, men också för att bygga vidare på och inom det egna nätverket. Utbildningarna bygger på en blandning av akademisk och praktisk kunskap där deltagarnas olika bakgrund utgör en central del. Vårt nätverk arbetar för att utveckla människor som i sin tur utvecklar företag.

/ Paul Pierce

reflektionskrönikor

Reflektionskrönikan i september är skriven av EFL-medarbetaren Paul Pierce. Paul sitter i EFLs styrelse och medverkar bland annat i programmet Ledarskap i organisationer och på våra företagsanpassade utbildningar.

EFL_MRS_C_20150505_8879_300x450px
Paul Pierce


Reflektionskrönikor
Varje månad låter vi någon eller några av våra medarbetare låta tankarna flöda fritt kring aktuella ämnesområden och utmana aktuella tankebanor. Tanken är att tillsammans med er lufta ”sanningar” och få igång fruktsamma tankar och diskussioner.

Utvecklas på EFL
Tycker du att detta låter spännande? Välkommen att kontakta Per Malmberg på per.malmberg@efl.se eller 046-222 68 44 för att höra mer om företagsanpassade lösningar på detta tema.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

14 − 14 =