Särskilda villkor

Särskilda villkor för Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program

Programmet löper över 15 månader, från oktober år 1 till december år 2. Programmet är förlagt till kursgård i Skåne. En registreringsavgift på SEK 15 000 faktureras vid anmälan. Denna registreringsavgift dras sedan av från de två delbetalningarna.

Programmet faktureras enligt följande:

Ordinarie programavgift: SEK 245 000, ex moms
Vid anmälan: SEK 15 000 (registreringsavgift), ex moms
September år 1: SEK 115 000, ex moms
Januari år 2: SEK 115 000, ex moms

Programavgift för medlemmar i EFL:s nätverk: SEK 225 000, ex moms
Vid anmälan: SEK 15 000 (registreringsavgift), ex moms
September år 1: SEK 105 000, ex moms
Januari år 2: SEK 105 000, ex moms

Programavgift inkluderar kursmaterial och kurslitteratur. 

Internatkostnader tillkommer (uppskattningsvis SEK 80 000, ex moms) och faktureras efter hand som de uppkommer (vanligtvis en gång per månad).


Särskilda villkor för utbildningarna Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom inom Akademiska Diplomprogram

Utbildningen faktureras i förskott terminsvis. Den som anmäler sig till Diplomerad Controller eller Diplomerad Marknadsekonom betalar en ordinarie terminsavgift på SEK 39 500, respektive SEK 35 500 för medlemmar i EFL:s nätverk för samtliga terminer även om enstaka terminer kan ha ett högre pris om de köps fristående. Moms tillkommer. 

Kostnader för start- och ledarskapsinternat samt diplomering inkluderas i terminsavgiften. Kostnader för litteratur är däremot inte inkluderade i terminsavgiften. Respektive deltagare införskaffar själv litteratur.

Om du under utbildningens gång av någon anledning inte kan fullfölja dina studier kan du ansöka om studieuppehåll. För att inte medföra bundenhet att betala kommande terminsavgifter ska avanmälan eller ansökan om studieuppehåll ske skriftligen till EFL senast två veckor före utsatt datum för kommande terminsstart.

När du återupptar dina studier betalar du då gällande terminsavgift. Omläggningar av utbildningen kan dock medföra att det efter ett längre studieuppehåll kan bli svårt eller omöjligt att återuppta studierna. 

Erlagd terminsavgift för en delkurs inom programmet, innebär att deltagaren inom loppet av fem år utan kostnad har möjlighet att vid behov gå delkursen flera gånger till dess att den är avklarad. Efter fem år anses terminsavgiften vara förverkad.


Särskilda villkor för EFL Affärsstyrning, EFL Marketing och EFL Ledarskap i organisationer

Kostnader för litteratur är inte inkluderade i terminsavgiften. Respektive deltagare införskaffar själv litteratur.

Erlagd programavgift innebär att deltagaren har möjlighet att inom loppet av fem år utan kostnad har möjlighet att vid behov gå programmet flera gånger till dess att samtliga moment i programmet är avklarade. Detta gäller i mån av plats. Efter fem år anses programavgiften vara helt förverkad.


Särskilda villkor för medlemskap i EFL:s nätverk

Medlemskap i EFL:s nätverk kostar SEK 20 000, exklusive moms per år. För denna avgift har samtliga medarbetare på medlemsföretaget rätt till medlemspris på EFL:s utbildningar, möjlighet att skicka företagsrepresentanter till EFL:s medlemsträffar, kontaktdagar och utvecklingsgrytor. EFL finns också tillgängligt för medlemsföretag som bollplank i frågor gällande kompetensutveckling, samt som kontaktyta för vidareförmedling av kontakter för eventuella uppsatsarbeten eller forskningsuppslag.

Prenumerationen för medlemskap i EFL gäller per kalenderår. Medlemskapet förlängs per automatik för kommande kalenderår om inte företagets skriftliga uppsägning av medlemskapet är EFL till handa senast den 1 december.

Efl